Stacks Image 75
Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Deep Learning Academy.
1.2. De Deep Learning Academy (afgekort en nader te noemen DLA) is een handelsnaam van De Baaij, Verbeeten & Partners B.V. (KvK nr. 52538826) gevestigd aan de Jonkershof 16, 6561 AL te Groesbeek en bereikbaar per telefoon via 06 41 924 275 of per mail via contact@deep-learning-academy.online.
1.3. Leertraject: een leertraject of opleiding bestaat uit een enkele activiteit of een combinatie van activiteiten zoals action learning leertraject, coaching sessies, intervisiebijeenkomsten, training sessies, masterclasses, seminars, retraites al dan niet online aangeboden als leertraject met open inschrijving of als Incompany leertraject.
1.4. Incompany leertraject: een maatwerkleertraject die DLA exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.4. Deelnemer: degene die aan een leertraject van DLA deelneemt.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met DLA
1.7. Offerte: ieder aanbod van DLA tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DLA en een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.10. Partijen: DLA en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief op per e-mail.
Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij DLA.
Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van DLA, inschrijving bij of opdracht aan DLA en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door DLA.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen DLA en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden DLA slechts indien deze door DLA schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonische) intake waarin de leerdoelen van een leertraject met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van het leertraject. Dit gesprek is dan het startmoment van het leertraject en is voorwaarde voor deelname aan het betreffende leertraject.
Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met DLA gesloten Overeenkomsten leiden voor DLA tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. DLA zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen DLA en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden DLA dus niet.
4.3. DLA is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als DLA voor de uitvoering van een met DLA gesloten overeenkomst derden inschakelt, is DLA gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.
Vertrouwelijkheid
DLA, haar medewerkers en/of door DLA ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
Prijzen
6.1. Alle door DLA genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten en aanbevolen literatuur zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.deep-learning-academy.online.
6.2. DLA kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Facturering en betaling
7.1. DLA factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan DLA verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de factuur korter dan 14 dagen voorafgaand aan het leertraject aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop het leertraject plaatsvindt.
7.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
Verplaatsing of annuleringen door DLA
8.1. DLA is gerechtigd zonder opgave van reden een geheel leertraject of onderdelen van het leertraject te verplaatsen naar een andere locatie binnen 100 km van de oorspronkelijke locatie.
8.2. DLA is gerechtigd met opgave van reden een geheel leertraject te verplaatsen naar een andere locatie, een andere datum en/of een ander tijdstip indien er sprake is van overmacht voor DLA.
8.3. DLA is gerechtigd zonder opgave van reden een leertraject te verplaatsen naar een andere locatie meer dan 100 km van de oorspronkelijke locatie, een andere datum en/of een ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het leertraject zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan DLA betaalde prijs voor het leertraject.
8.3. DLA is gerechtigd zonder opgave van reden een leertraject te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan DLA betaalde prijs voor het leertraject.
Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een leertraject via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.
Annuleren trainingen
9.2. Een leertraject kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat DLA gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen twee maanden voor aanvang: € 150,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen vier weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan jet leertraject deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan DLA verschuldigd. Daarnaast is € 75,- administratiekosten verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet aan het leertraject deelneemt, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen twee weken voor aanvang als genoemd in lid 2 onder c. en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
Annuleren Incompany leertraject
9.8. Incompany leertraject kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat DLA gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door DLA gemaakte kosten (door DLA te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 150,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door DLA is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door DLA gemaakte kosten (door DLA te specificeren).
Annulering overnachting
9.9. Een bij DLA gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat DLA gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 30% van de prijs;
b. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 50% van de prijs.
c. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
d. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.
Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het leertraject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan DLA betaalde of nog verschuldigde bedrag of instroom in een ander leertraject.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het leertraject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van DLA op Opdrachtgever per direct opeisbaar.
Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van DLA mocht komen vast te staan, is DLA slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. DLA is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met DLA gesloten overeenkomst, is DLA daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. DLA is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat DLA bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van DLA voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan DLA door de verzekeraar van DLA.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een leertraject, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DLA of diens leidinggevende ondergeschikten.
Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door DLA ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft DLA houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
Persoonsgegevens
13.1. DLA behandelt alle door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door DLA.
13.3 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever. Het doel waarvoor DLA de persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van DLA, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van leertraject, training, coaching, intervisie met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.
Overige bepalingen
14.1 De door DLA bij inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de online deelnemer worden gebruikt. DLA is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit lid de verdere toegang tot het online platform campus.deep-learning-academy.online aan de online deelnemer en/of Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door Opdrachtgever is betaald.
14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het online aanbod en/of platform Campus.deep-learning-academy.online en/of de website van DLA behoren uitsluitend en uitdrukkelijk toe aan DLA. Opdrachtgever noch online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLA over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor DLA toestemming heeft verleend. DLA is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit lid de (verdere) toegang tot het online platform Campus.deep-learning-academy.online te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor DLA opkomende schade.
Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
EINDE
Contact:
contact@deep-learning-academy.online
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden